REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie Internetowym. 
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia,                                  w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,                     a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży   ze Sprzedawcą.
 5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 7. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI – w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies              oraz narzędzi analitycznych.
 11. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 12. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy/Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.zielonawrona.pl
 13. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Sylwia Wrona prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “Zielona Wrona” Sylwia Wrona, z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Orlik Rückemanna 41/51/73, wpisaną do centralnej Ewidencji                        i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Adres siedziby i adres do doręczeń: „Zielona Wrona” Sylwia Wrona, 42-200 Częstochowa,  ul. Orlik- Rückemanna 41/51/73. NIP: 9492127402, Regon: 362005758, Numer rejestrowy BDO 000265122.
 14. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie,                 a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 15. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 17. USŁUGA DODATKOWA – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Produktów.
 18. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać                    z Usługi Elektronicznej. 
 19. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 20. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 21. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.zielonawrona.pl. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sylwię Wrona, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą “Zielona Wrona” Sylwia Wrona, z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Orlik Rückemanna 41/51/73, wpisaną do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Numer NIP: 9492127402, Regon: 362005758, Numer  rejestrowy BDO000265122.

Adres sklepu stacjonarnego Sprzedawcy: 

„Zielona Wrona” Sylwia Wrona Plac Strzelecki 23A, 50-224 Wrocław 

Adres poczty elektronicznej: biuro@zielonawrona.pl; numer telefonu 570 653 705 (cena za połączenia według stawki operatora).

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, z wyjątkiem § 10 Regulaminu, który jest kierowany wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami (przedsiębiorców).
 2. Administratorem danych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są               w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora                   w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy). 

§ 3

Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

 1. Usługi dostępne w Sklepie Internetowym obejmują: KONTO, FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
 2. KONTO – Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zielonawrona.pl. 

Korzystanie z Konta przez Usługobiorcę możliwe jest po wykonaniu łącznie następujących czynności: wypełnieniu Formularza Rejestracji i kliknięciu pola „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.                        W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami (przedsiębiorców) niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie następujących czynności – wypełnienie Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie                      z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych, zgodnie z komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt,  ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących konsumentami (przedsiębiorców) niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 
 2. NEWSLETTER usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zielonawrona.pl lub też pisemnie na adres: ZIELONA WRONA Sylwia Wrona 42-200 Częstochowa, ul. Orlik Rückemanna 41/51/73.

Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny         z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Reklamacje związane ze świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu), Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zielonawrona.pl. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

§ 4

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2.  Zawarcie Umowy Sprzedaży miedzy Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim założeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym, zgodnie z § 3. 
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki (cena brutto). Podane ceny Produktu nie obejmują kosztów dostawy. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie                      i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego      w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Informacja zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona                          w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 5

Formy i terminy płatności za Produkt

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki w Sklepie Stacjonarnym Pl. Strzelecki 23A Wrocław
 3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank Millennium SA Numer rachunku: 94 1160 2202 0000 0003 2793 3414
 4. Płatność za pośrednictwem serwisu PayU, zgodnie z warunkami określonymi na stronie internetowej https://poland.payu.com/. 
 5. Termin płatności:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności karta płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, przy czym wydanie Produktu następuje po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 6

Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru Produktu

 1.  Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej                          i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.                 O kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe)                     oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3.  Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy i odbioru Produktu:
 1. Przesyłka pocztowa i przesyłka pocztowa za pobraniem.
 2. Przesyłka kurierska i przesyłka kurierska za pobraniem.
 3. Przesyłka do paczkomatu.
 4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Pl. Strzelecki 23A Wrocław, w dniach i godzinach pracy Sklepu Stacjonarnego, tj. od wtorku do piątku w godz. 12.00-18.00 oraz w soboty w godzinach od 11-15.00. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany godzin odbioru osobistego bez zmiany niniejszego Regulaminu. 
 1. Termin dostawy Produktu wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opinie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano termin krótszy. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Sprzedawca zastrzega, że przy dużej ilości Zamówień termin dostawy może wzrosnąć maksymalnie do 10 dni.
 2.  W przypadku realizacji nietypowych Zamówień, termin dostawy będzie uzgadniany indywidualnie pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 3. Wysyłki Zamówień zawierających rośliny realizowane są w dni robocze od poniedziałku do środy, a wysyłki pozostałych Zamówień (nie zawierających roślin) realizowane są                          w dni robocze od poniedziałku do czwartku.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub karta płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Zamówienie będzie gotowe do odbioru przez Klienta w terminie do 4 dni roboczych, chyba że                        w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.                          W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta przy odbiorze osobistym liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub karta płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką lub karta płatniczą przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. W przypadku nieodebrania przesyłki od doręczyciela lub zwrotu przesyłki                    z winy Klienta, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki.
 2. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki z Zamówieniem w momencie odbioru. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy                     w obecności doręczyciela, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego na adres poczty elektronicznej: biuro@zielonawrona.pl.

§ 7

Reklamacja Produktu

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym                                (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu Internetowego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres poczty elektronicznej: biuro@zielonawrona.pl  wypełniając formularz reklamacyjny. 
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 • dokładny opis uszkodzenia oraz okoliczności stwierdzenia usterki, 
 • dowód zakupu – kopię paragonu lub faktury, 
 • dane osobowe i adres uprawnionego z gwarancji, 
 • żądanie uprawnionego z gwarancji.
 1. Reklamacja roślin jest możliwa przy spełnieniu następujących warunków:
 • Do zgłoszenia reklamacyjnego musi być dołączona dokumentacja fotograficzna roślin z opisem, przesłana na adres e-mail biuro@zielonawrona.pl w dzień otrzymania przesyłki
 • niezmieniony stan roślin. Rośliny, które zostały przesadzone lub  przycięte nie są objęte gwarancją.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż                          w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację                          za uzasadnioną.
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Zielona Wrona Sylwia Wrona Pl. Strzelecki 23A Wrocław.   W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
 • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); 
 • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz 
 • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

§ 9

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

(dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku)

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@zielonawrona.pl
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu                            w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Zielona Wrona Sylwia Wrona Pl. Strzelecki 23A Wrocław 
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 
 5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; 
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; 
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej; 
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10

Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami

 1. Niniejszy rozdział Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia                      w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą,                                                    a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega możliwości zaistnienia przerw w korzystaniu ze Sklepu Internetowego powstałych z przyczyn technicznych w szczególności takich jak: konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itd. lub innych od niego niezależnych, co w żaden sposób nie wpływa na realizację dokonanych już zamówień.
 3.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Sklepie Internetowym. Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji postanowień Regulaminu przed każdym złożeniem zamówienia. Klient, którego zamówienie jest w trakcie realizacji w momencie dokonania zmian Regulaminu, podlega Regulaminowi i ofercie aktualnym na dzień otrzymania potwierdzenia realizacji Zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.